Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci OZ

Dušan Baláž

- poslanec OZ
- člen obecnej rady
- člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií


 

Marián Beňo

- poslanec OZ
- člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií


 

Miroslav Burša

- poslanec OZ


 

Dušan Čaplák

- poslanec OZ


 

Jozef Kováč

- poslanec OZ
- predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií


 

Martin Mozdík

- poslanec OZ
- člen Komisie finančnej, výstavby a rozvoja


 

Ing. Viera Obertová

- poslankyňa OZ
- členka obecnej rady
- predseda Komisie finančnej, výstavby a rozvoja


 

Lucia Štimelová

- poslankyňa OZ
- predseda Komisie kultúry, školstva a športu


 

Milan Záhumenský

- poslanec OZ
- zástupca starostu obce


 

 

 

 

Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou:

 • starostu,
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 • podľa osobitného zákona.

 

Poslanec je povinný najmä:

 • zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
 • zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
 • dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

 

Poslanec je oprávnený najmä:

 • predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
 • interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
 • požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
 • požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
 • zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
 • požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

 

Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

 

Mandát poslanca zaniká:

 • odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
 • uplynutím funkčného obdobia,
 • vzdaním sa mandátu,
 • právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
 • pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
 • zmenou trvalého pobytu mimo územia obce, v ktorej vykonáva funkciu,
 • ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
 • zrušením obce,
 • smrťou.

 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Počasie Veľký Ďur - Svieti.com

webygroup
ÚvodÚvodná stránka